český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Penetrační kapalina ve spreji 6 funkcí – DP6 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/07/12 15:59

SUPER ÚČINNÝ SPREJ PROTI ZADÍRÁNÍ

6 FUNKCE

Přípravek proti zadírání s rychlým účinkem

Silně penetrační a dezoxidační

Mazivo proti opotřebení test SRV 0,095

Ve statickém i dynamickém stavu protikorozní

Čisticí přípravek na oleje, tuky, anorganická znečištění

Odstraňuje dehet a bitumen s okamžitým účinkem

 

 

POPIS
Penetrační kapalina DP6 iBiotec je multifunkční: proti zadírání, dezoxidační, mazací, protikorozní, čisticí, odstraňuje dehet.
Čistý, bezbarvý, nemastný přípravek, zaručeně bez silikonu i bez kyseliny orthofosforečné, a neobsahuje chlorovaná rozpouštědla.
Má dekarbonizační funkce, odstraňuje nečistoty a lehké i těžké uhlovodíky. Zabraňuje jiskření a netvoří pryskyřice.
Výrobek je neutrální, ani zásaditý, ani kyselý, neobsahuje oxidanty ani redukční činidla. Je stabilní s výborným povrchovým napětím.
Nemá nepříjemný naftový zápach (přírodní borovicová vůně).
Bez fotochemické reakce.
Nedráždivý výrobek.
Velmi slabé povrchové napětí.
Slabý tlak par při maximální teplotě použití.
Nepropouští vodu, lze použít na vlhké povrchy.
Přípravek je kompatibilní se všemi plasty a elastomery a není agresivní vůči nátěrům.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Teleskopické antény
Rámy (čištění a renovace povrchů)
Šrouby a matice, otočné klouby, klíny
Oplášťované kabely
Karosérie (odstraňování dehtu)
Závěsy
Sloupky
Elektromechanické kontakty 

Odkližování kluznic obráběcích strojů
Odmašťování řetězů
Odstraňování tuků usazených v
ložiscích
Generální údržba
Kluznice
Vodítka
Otočné čepy, osy


NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej několikrát protřepejte. Nastříkejte menší množství na součásti, které chcete ošetřit.
Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

VÍCE MAZACÍ, PROTI OPOTŘEBENÍ
KOEFICIENT TŘENÍ PODLE TESTU TŘENÍ SRV

Test tření SRV umožňuje určit koeficient tření; čím je koeficient tření nižší:
- tím nižší je spotřeba energie,
- tím nižší je úsilí vynaložené při demontáži,
- tím nižší je hlučnost provozu.
Jak můžeme vidět na grafu níže, DP 6 zaručuje extrémně nízký a zejména konstantní koeficient tření. Linka ukazuje nepřítomnost špiček, které by ukazovaly na problémy zadírání mezi plochami.
Tyto špičky u klasického přípravku proti zadírání a tzv. „vysoce kvalitního“ přípravku proti zadírání ukazují, že některé přípravky proti zadírání mají jen slabý mazací účinek.

 

 

ČTYŘKULIČKOVÝ TEST SHELL – NORMA IP 239 (INSTITUT PRO ROPU)


Norma IP 239 umožňuje stanovit dva parametry: průměr otěrové stopy a zatížení svaru.
- Čím je průměr otěrové stopy menší, tím jsou vlastnosti výrobku odolávat svařovacím rozstřikům vyšší.
- Čím je zatížení svaru vyšší, tím je odolnost výrobků vůči zatížení vyšší.
Testy ukazují, že DP 6 má vysokou kvalitu odolávat svařovacím rozstřikům a silnou odolnost vůči zatížení.

 

 

VÍCE PENETRAČNÍ

DP 6 MÁ VYNIKAJÍCÍ UVOLŇOVACÍ SCHOPNOST DÍKY DVĚMA MECHANISMŮM:

- Velmi nízké povrchové napětí 24,2 dyn/cm, podle normy ISO 6295, které zajišťuje vysokou kapilaritu výrobku díky jeho specifickým aktivním složkám Umožňuje proniknout do veškerých mechanismů, i těch s malou drsností nebo vůlí.
- Silná schopnost adsorpce povrchů, která usnadňuje rozpad oxidů při mechanické demontáži.
Norma MIL A 907 E/D umožňuje měřit sílu potřebnou k uvolnění šroubovaného spojení pomocí dynamometrického klíče. Síla je vyjádřena v Newtonech na metr. Výsledky provedených testů ukazují velmi nízkou sílu na uvolnění po použití přípravku DP6.

 

 

DIELEKTRICKÝ VÝROBEK

DP 6 má přeskokové napětí 63 000 voltů podle normy IEC 156. Má vysoké dielektrické vlastnosti.
DP 6 se používá na údržbu instalovaných elektrických zařízení.

 

LEPŠÍ OCHRANA 
V mezinárodně uznávaných zkouškách DP 6 ukazuje, že jeho ochranný film je schopný účinkovat jako účinný „ochranný olej“, který zastaví tvorbu a působí jako dlouhodobá prevence vzniku rzi a oxidace.

 

Z TESTŮ VYPLÝVÁ:
- snadnější uvolnění sestav, nástrojů a mechanických součástí,
- účinná schopnost bránit zadírání, pokud se DP 6 používá při montáži,
- lepší uchovávání součástek i v agresivních prostředích, jako například v námořní dopravě.

BEZPEČNĚJŠÍ
DP6 je zárukou:


Pro životní prostředí:

DP 6 zaručeně neobsahuje fluorované uhlovodíky (CFC), u nichž je podezření, že narušují ozonovou vrstvu na úrovni stratosférické vrstvy, neobsahuje propan-butan, u něhož je podezření, že vytváří nadměrné množství přízemního ozonu.

Pro uživatele:

DP 6 je zaručeně bez chlorovaných rozpouštědel jako PER, TRI a methylenchloridu, klasifikovaných jako karcinogeny třídy 3. Je zcela bez aromatických nebo benzenových látek.
Na rozdíl od sprejů plněných propan-butanem nepředstavuje žádné riziko náhodného zpětného šlehnutí plamene. Díky svému nehořlavému a nevýbušnému plynu tedy zabraňuje možnosti saturace v uzavřených prostorách. DP 6 je kompatibilní se všemi materiály, s nimiž přichází do kontaktu: kovy, plasty, natřenými povrchy.

 

 

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

kapalina 

-

Barva

  Vizuální

jantarová

-

Zápach

  Čichový vjem

borovice 

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

830

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4550

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

-20 

°C

Rozpustnost ve vodě

  -

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

2,1 

mm²/s

Číslo kyselosti

  EN 14104

< 0,1 

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

< 0,001 

ppm

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO ODMAŠŤOVACÍHO ROZPOUŠTĚDLA

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

  ASTM D 1133

97 

-

Rychlost odpařování

  -

70 

min.

Povrchové napětí při 20 °C

  ISO 6295

24,2 

Dyn/cm

Přeskokové napětí při 20 °C

  NF EN 60156 / IEC 156

63

kV

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

  ISO 2160

1a 

Kóty

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO MAZIVA

VLASTNOSTI

 NORMY

 ÚDAJE PRO

JEDNOTKA 

Potenciál snížení hluku

 Metoda GRW

 -20

 dB

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

  ISO 2719

64

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

230

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

  NF ISO 6885

-

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

  -

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

  Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

  GC-MS

%

Obsah aldehydů

  GC-MS

0

ppm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

  WGK Německo

třída

Bioakumulace

Rozdělovací index n-oktanol voda

 

  OECD 107

 

 < 3

 

log KOW

Tenze páry při 20 °C

  NF EN 13016-1

   0,25

hPa

Obsah benzenu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

 Kalorimetrická bomba

 GC MS

ppm

Obsah chlorových rozpouštědel

  -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

  -

0  

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

  Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s PRP

  -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

  -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

  ISO 14040

 6,25

kg ekvivalent uhlíku

 

PŘEDSTAVENÍ

           

 

 Sprej 650 ml

super výkonný přípravek proti zadírání s rychlým dezoxidačním účinkem. silně penetrační. protikorozní mazivo, proti opotřebení, čisticí, odstraňuje dehet. přípravek proti zadírání 6 funkcí. nehořlavý hnací plyn. sprej proti zadírání, sprej proti zadírání 6 funkcí, penetrační kapalina proti zadírání, super aktivní přípravek proti zadírání ibiotec, proti zadírání dezoxidační mazací protikorozní čisticí, dezoxidační sprej, přípravek proti zadírání elektrických kontaktů. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí    

              Kanystr 20 L

 

super výkonný přípravek proti zadírání s rychlým dezoxidačním účinkem. silně penetrační. protikorozní mazivo, proti opotřebení, čisticí, odstraňuje dehet. přípravek proti zadírání 6 funkcí. nehořlavý hnací plyn. sprej proti zadírání, sprej proti zadírání 6 funkcí, penetrační kapalina proti zadírání, super aktivní přípravek proti zadírání ibiotec, proti zadírání dezoxidační mazací protikorozní čisticí, dezoxidační sprej, přípravek proti zadírání elektrických kontaktů. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE